I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. poszanowanie prywatności 

Jesteśmy świadomi, że każdej osobie przysługuje prawo do prywatności, które jesteśmy zobowiązani chronić. Dokładamy szczególnej staranności aby poufne, personalne informacje na temat Użytkowników naszego serwisu internetowego, nie trafiły w niepowołane ręce, ani też nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny z ich oczekiwaniem. Dążymy do tego by zbierane dane były przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za przyzwoleniem Użytkowników, poprzez formularze zamieszczone na stronie. 

Poniżej znajdują się informacje dotyczące plików cookies i danych osobowych oraz celu, w jakim są wykorzystywane na www.vivaldipolska.com.pl. Są również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies. Jeśli nie znajdziesz informacji, której poszukujesz skontaktuj się z nami poprzez pocztę tradycyjną na adres: 

VIVALDI Polska Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, lub elektroniczną: biuro@vivaldipolska.com.pl 

2. podmiot zbierający dane: 

Podmiotem zbierającym dane jest VIVALDI Polska Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145234, REGON 634408457, NIP 7792190993, zwaną dalej Administratorem. 

Dane mogą zostać przekazane również naszym partnerom, więcej w pkt V. 

3. definicje 

cookies (ciasteczka) – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika na jego urządzeniu za pośrednictwem, którego Użytkownik korzysta ze strony internetowej, szczegółowe informacje dot. plików cookies, 
serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenach vivaldipolska.com.pl 
urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych serwisu (np. komputer, telefon, tablet). 
Użytkownik – oznacza Podmiot, korzystający z naszego serwisu, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
marketing bezpośredni – przesyłanie Podmiotowi danych za pomocą dostępnych środków komunikacji tradycyjnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej jakichkolwiek materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych, w celu wywołania określonej reakcji Podmiotu danych, w szczególności w celu zachęcenia do nabywania określonych towarów, usług, a także promowania określonych postaw, zachowań lub wizerunku określonych podmiotów. 

II. CEL I PRAWO KONTROLI DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 

1. Dane osobowe osób odwiedzających serwis www.vivaldipolska.com.pl, czyli Użytkowników (Twoje) są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie jakim zostały przez Ciebie udostępnione. Dane osobowe, które przekazujesz na zasadzie dowolności, są zbierane tylko w zakresie niezbędnym do kontaktu, w celach handlowych i marketingowych poprzez rozsyłanie Newsletterów. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy sprzedaży, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem lub umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. A w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest: 

 • uprzednia zgoda Użytkownika – opt-in, 

Opt-in 

Dobrowolne i świadome wyrażenie zgody subskrybenta na zapis na listę subskrybentów e-mail, lub inny rodzaj kontaktu (np. przez SMS); opt-in jest podstawą tak zwanego marketingu za przyzwoleniem (permission marketing), 

3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ma prawo wnieść pisemnie, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. A także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. 

4. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie. 

5. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie niektórych informacji uniemożliwi reakcję z naszej strony np.: brak danych kontaktowych uniemożliwi udzielnie odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza kontaktowego. 

6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 3 i 4 Użytkownik winien zgłosić ten fakt na piśmie w siedzibie spółki VIVALDI Polska Sp. z o.o. na adres: ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań lub też za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

III. JAKIE DANE GROMADZIMY I DLACZEGO? 

1. Zbieramy informacje dobrowolnie podane przez Ciebie. Wykorzystywanie zgromadzonych danych ograniczone jest do niezbędnego minimum. 

2. Na naszej stronie internetowej Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których nam je udostępniłeś i nie wykraczają poza cele wskazane w pkt. II, a są zbierane w następujących zakładkach: 

 • formularz kontaktowy: imię, nazwisko, telefon, adres dostawy/odbioru, adres e-mail, treść wiadomości oraz datę i godzinę korespondencji, adres e-mail wraz z treścią wiadomości jest wysyłany na skrzynkę pocztową biuro@vivaldipolska.com.pl; w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, 

IV. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA 

Na każdym etapie zbierania danych staramy się zapewnić im poufność i bezpieczeństwo. Obejmuje to ograniczony dostęp do informacji o Tobie tylko dla upoważnionych pracowników VIVALDI Polska Sp. z o.o., firm zewnętrznych obsługujących nasz serwis od strony informatycznej czy też administrujących serwis internetowy, firm kurierskich, transportowych, pocztowych dostarczających lub odbierających zamówiony/zwracany towar. Stosujemy środki, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Staramy się unowocześniać zabezpieczenia wraz z rozwojem technologii, zmieniającymi się potrzebami oraz dostępnymi zabezpieczeniami. Regularnie kontrolujemy zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. 

Każda z osób mająca dostęp do przekazanych przez Ciebie danych została zobowiązana do przestrzegania Rozporządzenia RODO  Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Z każdą firmą zewnętrzną, która ma dostęp do Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane, zawieramy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie, z którą są one zobowiązane zapewnić poufność Twoim danym. W sytuacji, jeśli wykorzystanie Twoich danych nie jest uzasadnione celem wynikającym z przepisów prawa, zwrócimy się do Ciebie o potwierdzenie udostępnienia Twoich danych określonym podmiotom. Ponadto nasze systemy informatyczne posiadają wymagane rozporządzeniem MSWiA z 2004 r. środki zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi. 

V. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM 

1. Informacje, które posiadamy o Użytkownikach udostępniamy podmiotom zewnętrznym, z których usług korzystamy i którym dane są niezbędne do właściwego wykonania naszego zobowiązania. Twoje dane przekazujemy również podmiotom zewnętrznym, którzy pomagają nam w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania serwisem internetowym oraz firmom, które dostarcza lub odbiorą Twój towar. Obecnie powierzyliśmy dane osobowe firmom: 

(w zakresie administrowania serwisu internetowego, obsługi informatycznej, hostingu), 

 • SupportIT 

 • Superhost 

(w zakresie niezbędnym dla supportu i rozwoju serwisu), 

 • MGI ABC Accounting  

(w zakresie usług transportowych, pocztowych, kurierskich): 

 • DPD 

 • POCZTA POLSKA 

2. Dodatkowo informacje, które nam przekazałeś mogą być udostępnione organom ścigania i instytucjom państwowym. Obowiązek ten wynika z obowiązujących norm prawnych, zgodnie z którymi możemy zostać zobowiązani do przekazania danych osobowych lub gdy udostępnienie tych danych jest niezbędne do zastosowania procedury prawnej, reakcji na roszczenie bądź podjęcie czynności prawnych czy też zabezpieczenia praw klientów jak również interesu publicznego. 

3. Inne dane niż dane osobowe, mogą być przekazane podmiotom trzecim w postaci zbiorczej, charakteryzującej daną grupę (zestawienia analityczne np. odwiedzin strony). 

VI. CZAS PRZETWARZANIA INFORMACJI POUFNYCH 

Informacje, które nam o sobie udostępniłeś wykorzystujemy jedynie przez okres niezbędny z punktu widzenia naszych potrzeb w zakresie: 

 • udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy, 

 • jak również realizacji wymagań prawnych, do których jesteśmy zobowiązani np. dot. reklamacji. 

Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte ze wszystkich naszych systemów/nośników, na których zostały utrwalone. 

VII. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 

Naszą zasadą jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Zobowiązanie to odzwierciedla wagę, jaką przywiązujemy do pozyskania i utrzymania relacji z Użytkownikiem. 

Dane udostępnione przez Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia RODO  Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

VIII. PLIKI COOKIES 

1. Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies tzw. „ciasteczka”. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych. Ciasteczka umożliwiają nam tworzenia analizy i audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

2. Stosujemy następujące rodzaje plików cookies: 

 • cookies „sesyjne”: są to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia serwisu lub wyłączenia oprogramowania, cookies sesyjne nie pobierają jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych, 

 • cookies „trwałe”: są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i pozostają tam do momentu ich skasowania, zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie wykorzystywanego urządzenia nie powoduje ich usunięcia, cookies „trwałe” nie pobierają jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych, 

 • cookies „niezbędne”: tj. umożliwiające korzystanie z usługi np. do usług wymagających uwierzytelnienia, 

 • cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć. 

3. Ciasteczka są nam potrzebne do optymalizacji korzystania ze serwisu i dostosowania zawartości do Twoich preferencji. A także do rozpoznania Twojego urządzenia oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej. 

4. W przyszłości ciasteczka mogą być wykorzystywane przez naszych partnerów zajmujących się reklamami, badaniami analitycznymi oraz dostawą aplikacji multimedialnych. 

5. Nasza strona nie łączy się z serwisami zewnętrznymi. Jedyne dla potrzeb statystyk łączymy się z Google Analitics, ale nie wymaga to przetwarzania Twoich danych osobowych. 

6. Pliki cookies działają do momentu usunięcia z dysku lub ich zablokowania w przeglądarce. 

7. Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. Prawa Telekomunikacyjnego ustawienia Twojej przeglądarki umożliwiające zapisywanie ciasteczek są jednoznacznie z Twoją akceptacją. 

8. W każdym momencie możesz zmienić ustawienia. Jest to możliwe w Twojej przeglądarce. Możesz włączyć lub wyłączyć przyjmowania plików cookies lub też każdorazowo być informowanym, że serwis internetowy chce zapisać plik cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Dokładny sposób konfiguracji zależy od używanej przeglądarki internetowej. Uważaj, czasami wyłączenie wszystkich plików cookies, może utrudnić działanie serwisu. 

9. Opis w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych: 

IX. DODATKOWE PYTANIA 

1. Osoby, które mają jakieś pytania dotyczące ich danych prosimy o wiadomość za pomocą formularza kontaktowego. 

2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkowników obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. 

3. W razie jakichkolwiek pytań dot. zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podajemy Państwu bezpośredni kontakt do administratora bezpieczeństwa informacji: 

Na adres: biuro@vivaldipolska.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: VIVALDI Polska Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań